تبلیغات
Onevp.ir - یک نقطه گریز - سیستم قالب بندى ساختمان هاى بتن مسلح با استفاده از میز پرنده

سیستم قالب بندى ساختمان هاى بتن مسلح با استفاده از میز پرنده

1392/01/24
19:22
پوریا مژده


سرعت و سهولت قالب بندى، یكى از عوامل مهم در بهبود سرعت اجراى سازه هاى بتن مسلح به شمار مى رود. سیستم قالب بندى با استفاده از میز پرنده، علاوه بر سرعت بخشیدن به قالب بندى، امكان قالب بندى همزمان و موازى را در كل پروژه ایجاد مى نماید.
در این سیستم بتنى درجا، قالب بندى دیوارها به صورت معمول و با استفاده از قالب هاى دیوارى انجام مى شود. اما براى قالب بندى سقف، پس از اجراى دیوارها، از میزهاى پرنده استفاده شده و دال بتن مسلح سقف اجرا خواهد شد. این میزها پس از قالب بردارى توسط جرثقیل، از محل بازشوها، از سازه خارج مى شوند.

سازه هاى حاصل از این روش اجرایى، از نوع دیوارهاى باربر بتن مسلح بوده و جزء سیستم هاى شناخته شده، و منطبق بر آئین نامه ها و استاندارد ملى یا بین ا لمللى محسوب مى شود. به علاوه سیستم مذكور داراى عملكرد مطلوب لرزه ا‌ى است و مى توان آن را در پهنه هاى مختلف لرزه خیزى كشور اجرا نمود.
با توجه به این كه این روش اجرایى مذكور، سیستمى مشابه سیستم تونلى در دو جهت متعامد اصلى ساختمان ایجاد مى نماید، لذا لازم است به منظور عملكرد بهتر باربرى جانبى، دیوارهاى برشى در هر دو جهت اصلى به میزان لازم تأمین شود. قطعاً چنین نحوه توزیع دیوارهاى بتن مسلح در پلان سازه، معمارى خاصى را بر سیستم حاكم خواهد نمود. سقف هاى بتن مسلح در این سیستم نیز مى تواند به صورت دال تخت یا تیرچه و بلوك، طراحى و اجرا گردد.
در این سیستم، امكان تعبیه و پیش بینى مسیرهاى توزیع تأسیسات مكانیكى و برقى در زمان میلگردگذارى و پیش از بتن ریزى سازه وجود دارد.
این روش اجرا، در مركز تحقیقات ساختمان و مسكن مورد ارزیابى قرار گرفته و كاربرد آن در حیطه الزامات ارائه شده مجاز است.

الزامات سیستم قالب بندى ساختمان هاى بتن مسلح با استفاده از میز پرنده

-1 مبانى كلى طراحى این سیستم مطابق با ساختمان هاى بتن آرمه از نوع دیوار باربر صورت گرفته و شیوه اجراى آن به روش قالب هاى یكپارچه دیوار و استفاده از میز پرنده براى قالب بندى یكپارچه سقف انجام مى شود.
-2 اجراى این سیستم در كلیه پهنه هاى لرزه خیزى ایران )مطابق استاندارد( 2800 حداكثر تا 15 طبقه یا 50 متر از ترازپایه بلامانع است.
-3 طراحى سازه هاى ساخته شده با این روش قالب بندى، بر اساس آخرین ویرایش استاندارد 2800 ایران و آئین نامه آبا (یا آئین نامه ACI 318-05 و ویرایش هاى بعد از آن) انجام گیرد
-4 رعایت ضوابط مربوط به شكل پذیرى متوسط و زیاد متناسب با لرزه خیزى مناطق مختلف ایران مطابق استاندارد 2800 الزامى است.
-5 منظم بودن ساختمان در پلان و ارتفاع ضرورى است.
-6 در این سیستم، ارتفاع خالص دیوارها در هر طبقه حداكثر‌3 متر(بدون احتساب ضخامت سقف) و ضخامت دیوار حداقل 15‌سانتى متر مى باشد.
-7 سطح مقطع اسمى دیوارهاى سازه ا ى یك جهت مى بایست حداقل 80 درصد جهت دیگر باشد.
-8 رعایت حداقل مقاومت فشارى نمونه استوانه ا‌ى 25مگاپاسكال براى بتن سازه ا ى و حداقل تنش تسلیم 400‌مگاپاسكال براى فولاد الزامى است.
-9 در نظر گرفتن ملاحظات خاص در معمارى، جهت بستن و باز نمودن قالب هاى دیوارها و ورود و خروج میزهاى پرنده، براى قالب بندى سقف ضرورى است.
-10 تأمین آرماتورهاى اضافى در اطراف بازشوها، براساس مبحث نهم مقرارت ملى ساختمان الزامى است.
-11 قالب بردارى اجزاء سازه ا‌ى مى بایستى مطابق مبحث نهم مقرارت ملى ساختمان صورت گیرد.
-12 استفاده از مواد افزودنى شیمیایى(روان كننده، فوق روان كننده و افزودنى هاى تسریع كننده گیرش بتن) باید مطابق با مقررات ملى ساختمان و یا سایر مراجع معتبر بین المللى بوده، همچنین نوع و میزان مصرف آن ها بر مبناى مشخصات اجرایى و اقلیمى كشور انتخاب گردد.
-13 در شرایط اقلیمى مختلف، باید تمهیدات لازم در طراحى و اجراى ساختمان ها در نظر گرفته‌شود.
-14 طراحى و اجراى جزئیات مناسب در محل اتصال دیوارهاى غیر سازه ا ى به منظور عدم مشاركت در سختى جانبى سازه الزامى است.
-15 لحاظ نمودن جزئیات دقیق مسیر و محل نصب كلیه اقلام تأسیسات برقى و مكانیكى در مرحله طراحى و اجرا ضرورى است.
-16 تمهیدات لازم در اجراى نازك كارى و نماسازى بر روى سطوح بتنى، مى بایستى در مراحل‌ طراحى و اجرا در نظر گرفته شود.
-17 سقف هاى بتن مسلح در این سیستم، به صورت دال یك طرفه یا دوطرفه و با استفاده از قالب هاى ماندگار نوع پلى پروپیلن اجرا مى شوند. مشخصات فنى قالب ماندگار پلى پروپیلن باید بر
مبناى استانداردهاى معتبر ملى و بین ا لمللى تأمین شود.
-18 در طراحى و اجراى سقف هاى حاصل از این روش، رعایت كلیه الزامات مربوط به طرح لرزه ا‌ى مطابق با استاندارد 2800-84 و ویرایش هاى بعد از آن، الزامى است.
-19 تحلیل و طراحى قطعات بتن مسلح سقف، به همراه میلگردگذارى هاى خمشى و برشى، باید بر مبناى روش هاى معتبر شناخته شده و آئین نامه هاى معتبر بتن مسلح، صورت پذیرد.
-20 در محل اتصال سقف با دیوارها، میلگردگذارى ویژه طولى و عرضى جهت توزیع یكنواخت تلاش ها و ایجاد یكپارچگى سقف و دیوار از حیث اتصالات الزامى است.
-21 منظور نمودن بارهاى حین اجرا در استفاده از قالب پلى پروپیلن جهت سقف، ضرورى است.
-22 رعایت مشخصات فنى مربوط به میل گرد و بتن مورد استفاده در سقف، هم چنین ضوابط آرماتوربندى و بتن ریزى، مطابق مبحث نهم مقررات ملى ساختمان الزامى مى باشد.
-23 درنظر گرفتن جزئیات دقیق مسیر و محل نصب كلیه اقلام تأسیسات مكانیكى و برقى در مرحله طراحى و اجراى سقف و دیوار، ضرورى است.
-24 اخذ گواهینامه فنى براى محصول قالب ماندگار نوع پلى پروپیلن، از مركز تحقیقات ساختمان و مسكن الزامى است.
-25 عایقكارى حرارتى جداره هاى خارجى ساختمان مطابق الزامات مبحث 19 مقررات ملى ساختمان الزامى است.
-26 رعایت مبحث سوم مقررات ملى ساختمان درخصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق و همچنین الزامات نشریه شماره 444 مركز تحقیقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حریق با درنظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، كاربرى و وظیفه عملكردى عنصر‌ساختمانى ضرورى است.
-27 صدابندى هوابرد جداكننده هاى بین واحدهاى مستقل و پوسته خارجى ساختمان و صدابندى سقف بین طبقات مى بایست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملى ساختمان تامین گردد.


موضوع: فن و ساختمان،
وبلاگی ساده برای دانشجویان معماری
.
بدون شک در دنیای امروز یکی از تاثیرگذارترین بخش های آموزشی،در فضاهای مجازی صورت می گیرد.در شرایطی که جست و جوی مطالب به شیوه های سنتی در دنیای مدرن امروز تا حدی اجتناب ناپذیر می نماید ،اما نمی توان نقش پررنگ محیط های مجازی را نادیده گرفت.شاید امروزه یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در گسترش دانش و ارتباطات دراین گونه فضاها،امکان به اشتراک گذاشتن نظرات و دیدگاه های انسان امروزی است.
متاسفانه آنچه در دنیای مجازی امروز شاهد آن هستیم،گسترش و انتشار موضوعات بدون در نظر گرفتن نیازهای خاص زمان است.اطلاعاتی فاقد طبقه بندی که به علت عدم درک درست از نیازاقشار مختلف ،صرفا به اشتراک گذارده می شوند و این گونه محیط ها ازآنجا که برنامه ی هدف داری بر روح موضوعاتشان حاکم نیست ،اغلب پس از مدتی بدون کارآیی و نتیجه ای تاثیرگذار عمرشان به پایان می رسد.
آنچه پرواضح است فقروبلاگ های علمی در حوزه های تخصصی دانش امروزیست.محیط هایی که اساس آن ها برپایه ی برنامه ای جامع و تاثیرگذار شکل گرفته باشد.
'یک نقطه گریز'' با رویکردی آگاهانه در جهت پیشرفت دانش و به اشتراک گذاری آن در حوزه ی تخصصی معماری ایجاد گردیده است.فضایی که مرزهای آن تمامی علاقه مندان به معماری را گرد هم می آورد و در قالب فضایی علمی، پیرامون مسائل مرتبط با معماری به گفت و گو می نشیند.
آدرس اصلی سایت www.onevp.ir
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به Onevp.ir - یک نقطه گریز است. || طراح قالب avazak.ir